Säätiön sijoitustoiminta

Säätiön sijoitustoimintaa johdetaan suunnitelmallisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Säätiöllä on hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma, joka kuvaa säätiön sijoitusstrategian ja vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet.

Säätiön hallitus hyväksyy sijoitussuunnitelman, varainhoitosopimukset ja huolehtii sijoitustoiminnan valvonnasta ja riskien hallinnan periaatteista. Säätiön hallituksen sijoitustoimikunta valmistelee sijoitustoimintaa koskevat päätökset hallitukselle ja seuraa varainhoidon toteutumista.

Säätiön tavoitteena on jakaa apurahoina ja palkintoina merkittävä osa kustannusten jälkeen jäävä reaalituotosta. Vuosittain jaettavat apurahat mitoitetaan niin, että säätiö pystyy pitkällä aikavälillä toteuttamaan apurahastrategiaansa sekä kasvattamaan pääomaansa ja tukea lääketieteen tutkimukselle.  Näin ollen vuosittain vaihteleva tuotto ei estä pitkäjänteisen apurahapolitiikan toteuttamista.

Varainhoidon tavoitteet ja vastuullinen sijoittaminen

Säätiön omaisuutta hoidetaan huolellisesti. Sijoitustoiminnan pitkän tähtäimen tavoite on inflaation jälkeen 3-4% reaalituotto, joka mahdollistaa apurahapolitiikan kestävän toteuttamisen ja sijoitusten reaaliarvon kasvattamisen. Tavoitetuotto on erittäin haastava alhaisen kasvun ja korkean inflaation toimintaympäristössä ja säätiö varautuu alempaan tuottomahdollisuuteen.

Sijoituksia tehtäessä pyritään mahdollisimman hyvään tuotto/riskisuhteeseen ja huolehditaan sijoitusallokaation selkeydestä. Varojen hoidossa kiinnitetään huomiota kustannustehokkuuteen ja salkkujen kiertonopeuteen. Varainhoito toteutetaan kansainvälisesti hajautettuina rahastosalkkuina. Sijoitusalkun tavoitepainot omaisuulajeille ovat osakkeille 60%, korkosijoituksille 15% ja epälikvideille sijoituksille 25%.

Sijoituksiin liittyvää riskiä hallitaan hajauttamalla sijoitukset riittävästi omaisuuslajeittain, maantieteellisesti, eri sijoitusstrategioiden välille, ajallisesti sekä jakamalla omaisuuden hoito useammalle kuin yhdelle varainhoitajalle. Tällä hetkellä säätiöllä on kaksi pääasiallista sijoitussalkkua.

Lääketieteen Säätiö on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisen sijoittamisen avulla varmistetaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä tehokkaasti. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että säätiö ottaa sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon taloudellisten näkökantojen lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat.

Säätiö on Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin perustama säätiö ja soveltaa toiminnassaan lääketieteen etiikkaa. Säätiön tarkoituksena oleva lääketieteen tukeminen liittyy myös läheisesti YK:n kestävyystavoitteisiin (SDG #3: Good health and well-being).

Toiminnan vaikuttavuustavoite on lääkärinvalan mukaisesti terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Säätiön sijoitustoiminnassa vältetään sijoituksia kohteisiin joiden toiminta on ristiriidassa tai vaarantaa terveyden ylläpitämistä.

Sijoituksia vältetään yhtiöihin joiden päätoimiala on aikuisviihde, uhkapelit, kannabis, alkoholi, aseet tai tupakka.

Säätiön tavoitteena on parantaa salkun vastuullisuutta. Säätiö sitoutuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseen sijoitussalkkuun. Varainhoitajien tulee huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sijoituskohteita valittaessa.

Säätiö toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ensisijassa varainhoitajien kautta. Säätiö edellyttää, että valittu yhteistyökumppani on määritellyt vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja raportoi vastuullisuuden tuloksista. Vastuullisuuden tulee kuulua integroituna osana sijoitustoimintaan.

Säätiö kehittää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa säätiön sijoitussalkkujen vastuullisen sijoittamisen seurantaa ja raportointia. Vastuullisuuden vaikutuksia salkun tuottoon ja riskiin mitataan siten, että käytettävät aikasarjat ovat riittävän pitkiä.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen