Myönnettävät apurahat

Kasvatamme suomalaisia lääketieteen tutkijoita. Tuemme tutkijaa koko urapolun aikana ensimmäisestä tutkimuksesta lähtien. Tältä sivulta löydät tietoa jaettavista apurahoista.

Suomen Lääketieteen Säätiö - Apurahat

Eka-apuraha

Eka-apurahat on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Arviointi painottuu tutkimussuunnitelmaan ja tutkimusympäristöön, ei hakijan aiempiin ansioihin. Hakijalla ei tarvitse olla julkaisuja. Syventävien opintojen tulee olla jo suoritettuina.

Apuraha maksetaan hakijalle sen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana, ja sen voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apuraha myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Apurahan suuruus on 2 500 €/hakija.

Kannustusapuraha

Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjan tekijöille. Hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella.

Kannustusapurahoja myöntävät Suomen Lääketieteen Säätiö ja Duodecim – Lääketieteen Säätiö lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecim ja Lydia ja K.G. Lindbergin Duodecim-säätiö lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille.

Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Se myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Apurahan suuruus on 5 000 €/hakija.

Tutkimusapurahat

Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Professorit ja dosentit eivät varttuneina tutkijoina tule kysymykseen. Tutkimusapuraha voidaan myöntää samalle hakijalle kaksi kertaa.

Tutkimusapuraha voidaan maksaa tutkijalle henkilökohtaisena verovapaana stipendinä tai palkkana. Hakija voi itse määritellä apurahankäyttöjakson apurahan nostamisen yhteydessä. Tutkimuskauden ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Verovapaan stipendin saamisen edellytyksenä on päätoiminen tutkimustyö apurahankäyttöaikana

Jos apuraha maksetaan stipendinä hakijan tulee tehdä työeläkevakuutus Melan kanssa.

Tutkimusapuraha voidaan hakijan pyynnöstä maksaa myös tutkimuslaitokselle maksettavaksi edelleen apurahansaajalle palkkana. Tällöin apurahanhakijoilta edellytetään työantajan kuten yliopiston tai sairaalan sitoumusta. Työnantaja hoitaa silloin ennakonpidätyksen (vero) ja eläkevakuutuksen hakijan puolesta. Palkkataso on hakijan nykyisen työsuhteen mukainen peruspalkka ja tutkimustyötä voi tehdä myös osa-aikaisesti.

Tutkimusapurahojen houkuttelevuuden kasvattamiseksi apuraha on porrastettu siten, että tutkijatohtoreille myönnettävä apuraha on suurempi.

Haettavat tutkimusapurahat väitöskirjan tekijöille ovat 13 500 €, 27 000 € tai 54 000 € ja tutkijatohtoreille 15 000 €, 30 000 € tai 60 000 €.  Apurahoilla on mahdollista toteuttaa eri pituisia tutkimusjaksoja, esimerkiksi stipendinä käytetty 27 000 euroa tarjoaa rahoituksen väitöskirjantekijälle 12 kuukauden ajalle. Parhaat hakemukset ovat etusijalla suurimpia rahoituksia myönnettäessä.

Palaavan tutkijan apuraha

Palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Apurahan edellytys on lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT/HLT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty niin sanottu post doc -kausi. Yleensä odotetaan vähintään 12 kuukauden tutkimusjaksoa ulkomailla. Apurahaa haettaessa on oltava vielä ulkomailla.

Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on enintään 5000 €.

Huom. Apurahaa hallinoidaan tutkijan tutkimuslaitoksen kautta.

Tutkimusryhmän perustajan apuraha

Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen.  Tutkimusryhmän perustajan apurahan voi käyttää tutkijan omaan palkkaan, tutkimusryhmän kuluihin ja ryhmässä työskentelevien henkilöiden palkkoihin. Tutkimusryhmän perustajan tulee kuitenkin itse työskennellä samassa hankkeessa vähintään 50% työajasta tutkimusjaksolla, mutta hänen palkkansa voi siis olla rahoitettu muista lähteistä.

Apuraha voidaan myöntää kolmen vuoden yhtämittaiselle jaksolle, joka alkaa myöntämistä seuraavan vuoden alusta. Apurahat ovat suuruudeltaan 150 000 – 200 000 €. Yleiskustannusosuus on enintään 10 % apurahasta. Lähtökohtana on, että apuraha nostetaan suurin piirtein kolmena samansuuruisena eränä kolmen vuoden aikana. Anomuksesta on mahdollista sopia, että Lääketieteen Säätiö maksaa osan rahoituksesta stipendinä tutkimusryhmän jäsenelle.

Huom. Apurahaa hallinoidaan tutkijan tutkimuslaitoksen kautta.

Uudet tutkimusavaukset -apuraha

Suomen Lääketieteen Säätiö on varannut 300 000 euroa jaettaviksi uusiin tutkimusavauksiin korkean riskin tutkimushankkeissa. Säätiö haluaa näin luoda valmiuksia valmistautua tulevaan. Uskomme, että erityisesti nuorten lääkäreiden ja uusien tutkijasukupolvien tukeminen on tulevaisuuteen varautumista mitä suurimmassa määrin.

Korona-virus on nostanut tulevaisuuden terveysuhat ja niihin vastaamisen isoksi teemaksi. Lääketieteen tutkimuksen odotetaan vastaavan näihin uhkiin kuten tartuntataudit ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset. Toisaalta myös teknologian kehitys luo uusia vaikeasti ennakoitavia mahdollisuuksia kuten tekoälyavusteinen diagnostiikka, yksilölliset hoidot, täsmälääkkeet jne. Myönnettävät apurahat on tarkoitettu lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen. Tällainen voi esimerkiksi olla tutkijalähtöinen interventio-tutkimus tai uuden lähestymistavan proof-of-principle -tutkimus.

Hakijalta edellytetään lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkintoa (LT/LKT/HLT). Rahoitus kohdennetaan nuorille akateemisesti kunnianhimoisille tutkijoille (hakuvuonna enintään 45-vuotiaat henkilöt). Dosentit, joiden dosentuurin saamisesta on enintään viisi vuotta, ovat hakukelpoisia. Vakinaistetut professorit ja vakinaistamispolulla olevat apulaisprofessorit (tenure track) eivät ole hakukelpoisia. Apurahan voi käyttää tutkijan omaan palkkaan tai tutkimusryhmän palkka- tai tutkimuskuluihin. Rahoitusta myönnetään myös hankkeiden materiaali- ja laitehankintoihin. Rahoitettavien hankkeiden on oltava käynnissä tai ne on käynnistettävä mahdollisimman pian rahoituspäätöksen jälkeen. Jaettavien apurahojen suuruudet ovat 50 000 tai 100 000 euroa.

Huom. Apurahaa hallinoidaan tutkijan tutkimuslaitoksen kautta.

Tutkijatohtori-apurahat ulkomaille (post doc)

Tohtorien ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn myönnetään apurahoja säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta. Poolin apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Tohtorintutkinnon suorittamisesta saa olla kulunut aikaa korkeintaan neljä vuotta.

Poolista myönnetään 70–80 apurahaa vuodessa. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: elo-syyskuussa ja joulu-tammikuussa.

Lisätietoja post doc -poolin verkkosivuilta.

Tietoa apurahan hakijalle

Apurahojemme hakuaika on vuosittain toukokuussa. Olemme koonneet apurahan hakijalle hyödyllistä tietoa.

Tietoa apurahan saajalle

Saitko apurahan? Täältä löydät apurahan saajalle tarpeellista tietoa.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen