Tietoa apurahan hakijalle

Apurahaa hakemassa? Apurahojemme hakuaika on vuosittain toukokuussa. Tälle sivulle on koottu apurahan hakijalle hyödyllistä tietoa.

Lamput - Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kannustusapurahojen ja Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimus-, kannustus ja eka-apurahojen sekä palaavan tutkijan, tutkimusryhmän perustajan ja uusien tutkimusavausten apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa 1.-31.5. Apurahapäätöksistä lähetetään tieto hakijoille lokakuussa. Apurahan saajat julkaistaan Duodecimin vuosipäivän symposiumissa marraskuussa.

Kaikki Lääketieteen Säätiön myöntämät apurahat maksetaan hakuvuotta seuraavan vuoden tammi-, maalis-, elo- ja lokakuussa. Osan kannustusapurahoista myöntää Lääkäriseura Duodecim, jonka apurahat maksetaan jo hakuvuoden marraskuussa.

Apurahojen haku tapahtuu säätiön apurahapalvelun kautta.

Information in english (pdf)

Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen löydät täältä.

Hakemusten arviointi

Apurahat myönnetään puolueettoman tieteellisen arvioinnin perusteella. Jokaiselle hakemukselle pyritään takaamaan mahdollisimman tasa-arvoinen käsittely.

Säätiön stipendivaliokunta arvioi eka-, kannustus ja tutkimusapurahat. Jokaisen hakemuksen arvioi 3–5 valiokunnan asiantuntijaa. Asiantuntijat pisteyttävät hakemukset näkemystensä mukaisesti. Hakemusten suuren lukumäärän vuoksi heillä on käytössään yhdessä muodostetut arviointiperusteet, joita käytetään pisteytyksen tukena. Ristiriitaisen arvostelun saaneet hakemukset käydään yksityiskohtaisesti läpi stipendivaliokunnan kokouksessa ja tarvittaessa sähköpostitse.

Säätiön apurahavaliokunta arvioi palaavan tutkijan ja tutkimusryhmän perustajan apurahat.

Ohjeita eka-, kannustus- ja tutkimusapurahojen hakijoille

Hakemuksissa käytetään seuraavia poissulkukriteereitä:

 • Muissa kuin eka-apurahoissa vaaditaan vähintään yksi vertaisarvoitu, pubmed-indeksoitu tieteellinen alkuperäistutkimus julkaistuna tai painossa (in press). Hakemusta ei käsitellä, jos tämä ehto ei täyty. Abstrakteja ei tule listata julkaisuluetteloon. Epäselvät tapaukset tarkistetaan tietokannoista.
 • Hakemus on puutteellinen.
 • Hakija ei ole lääkäri tai lääketieteen opiskelija.
 • Ulkomailla tapahtuvaa tohtorintutkinnon jälkeistä (post doc-) työtä ei rahoiteta (rahoitus menee post doc -poolin kautta).

Yleiset arvosteluperusteet

Perusperiaatteena on, että keskimääräisen arvosanan saa, kun hakemus täyttää muodolliset kriteerit (kaikki pyydetyt osat on täytetty) ja vähintään yksi julkaisu hyväksytty (muissa kuin eka-hakemuksissa). Tämä keskimääräinen taso ei ole riittänyt rahoituksen myöntämiseen viime vuosina.

Lisäpisteitä myönnetään seuraavin perustein:

 • Tutkimus on innovatiivinen, tutkimusaihe tärkeä tai tutkimusalueelta puuttuu tietoa.
 • Hanke on loppusuoralla (väitös 1–2 vuoden sisällä realistinen).
 • Hakemus on sisällöllisesti erinomaisesti täytetty.
 • Tärkeimmät tulokset on esitetty selkeästi ja ne tuovat merkittävää uutta tietoa.
 • Tutkimusalue/-menetelmä on erittäin vaikea, mutta pystytty toteuttamaan suunnitellusti.
 • Tutkimusalue on kliinisesti tärkeä.

Pisteitä vähennetään seuraavin perustein:

 • Hakemus on puutteellinen (osa poissuljetaan suoraan).
 • Hakemus on sekava.
 • Tiivistelmästä ei saa kuvaa tutkimushankkeesta.
 • Tutkimus ei tuo merkittävää uutta tietoa.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma on arvioinnissa erittäin keskeinen. Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää muun muassa seuraavat asiat:

 • Tiivistelmä
 • Tausta
 • Tavoitteet
 • Tutkimuskysymykset ja asetelma
 • Suoritus ja menetelmät
 • Apurahan hakijan oma osuus työssä (tärkeä!)
 • Tutkimuksen nykyvaihe
 • Tutkimuksen aikataulu
 • Kustannusarvio ja -suunnitelma
 • Eettiset asiat

Kirjoitus- ja huolimattomuusvirheet sekä huono suomen- tai englanninkieli antavat kuvan kiireessä kasatusta, ei välttämättä loppuun asti mietitystä suunnitelmasta. Suosittelemme, että nuoret ja aloittelevat tutkijat tarkistuttavat tutkimussuunnitelmansa ohjaajallaan ennen sen lähettämistä.

Usein kysytyt kysymykset

Olen TtM. Onko muiden terveydenhuoltoalan peruskoulutuksen kuin lääkäreiden tai lääkäriksi opiskelevien mahdollista saada kannustusapurahaa?

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat on tarkoitettu vain lääkäreille tai lääkäriksi opiskeleville.


Olen hakenut eka-apurahaa. Voinko hakea myös kannustusapurahaa tai 4 kuukauden tutkimusapurahaa?

Kullakin hakukerralla voi hakea vain yhtä apurahaa.


Voinko hakea säätiön apurahaa, jos olen hakenut ja saanut post doc -poolin apurahan? Poolin apuraha kattaa vain osan kuluista, ja haluaisin hakea säätiön apurahaa, jos se on mahdollista.

Säätiö ei myönnä muita apurahoja yhtä aikaa post doc -poolin apurahan kanssa.


Mitä tarkoittaa, että kannustusapuraha on tarkoitettu “nuorelle” väitöskirjaa valmistelevalle tutkijalle? Tarkoittaako “nuori” tiettyä ikärajaa vai tutkijana nuorta?

Nuori tutkija tarkoittaa tutkijana nuorta, ei ikää.


Pitääkö verkossa täytetty apurahahakemus tulostaa ja lähettää Suomen Lääketieteen Säätiölle?

Hakemusta ei lähetetä postitse. Hakeminen tapahtuu vain verkkopalvelun kautta.

Pitääkö hakemuksessa eritellä, mihin rahan aikoo käyttää?

Eka- ja kannustusapurahoissa rahan käyttöä ei tarvitse eritellä.


Jos hakee eka-apurahaa, voidaanko se siirtää esimerkiksi kannustusapurahaksi sinne paremmin ”sopivana”?

Ei voida siirtää. Hakijan tulee tietää, mitä apurahaa hakee. Jos ei ole julkaisuja, on haettava eka-apurahaa. Jos julkaisuja on jo olemassa, kannattaa hakea kannustusapurahaa.


Tarvitseeko eka-apurahan hakemukseen laittaa kirjallisuusviitteitä?

Kirjallisuusviitteitä ei tarvita.


Tuleeko väitöskirjan aihe rekisteröidä ennen eka-apurahan hakemista?

Se ei ole pakollista.


Jos väitöstilaisuus on hakuaikana, voiko ja kannattaako hakea eka- tai kannustusapurahaa?

Ei voi hakea, jos on väitellyt ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika päättyy 31.5.

Haen kannustusapurahaa väitöskirjatyötä varten. Onko hakemukseen tarkoitus laittaa yksittäisen tutkimushankkeen tiedot vai koko väitöskirjan tutkimussuunnitelma?

Laita hakemukseen sen hankkeen tutkimussuunnitelma, johon haet rahoitusta. Jos haet apurahaa väitöskirjatyöhön, mukaan tarvitaan väitöskirjan tutkimussuunnitelma. Jos taas haet apurahaa johonkin pienempään kokonaisuuteen, laita mukaan sen kokonaisuuden tutkimussuunnitelma.

Voiko hakemuksen kieli olla englanti?

Mielellään suomeksi.


Minulle on myönnetty 8 kuukauden tutkimusapuraha, jota käytän parhaillaan viisikymmentäprosenttisesti. Teen siis puolet viikosta kliinistä työtä ja puolet tutkimusta. Voinko hakea apurahakauden keskeyttämistä, mikäli en pystykään käyttämään saamaani apurahaa kokonaan? Jos keskeytän tutkimustyön, palautan luonnollisesti käyttämättä jääneen osan apurahasta.

Apurahakauden keskeyttämisestä ei ole säännöksiä. Apuraha myönnetään hakemuksen mukaan ja sen saamisen edellytyksenä on hakemuksen mukaisen tutkimuksen suorittaminen.


Voiko tutkimusapurahaa käyttää lääke- tai laboratoriokustannuksiin?

Voi käyttää, kunhan tutkimusjakson pituus toteutuu myönnetyn apurahan mukaisesti.


Olen ymmärtänyt, että tutkimusaikana saisi olla muissa töissä 25 % työajasta. Koskeeko se 4 kuukauden aikaa kokonaisuutena vai kuukausikohtaisesti?

Tutkimusapurahaa koskevissa periaatteissa on todettu, että sivutointa voi tutkimuskauden aikana tehdä enintään 25 % työajasta. Tämä koskee tutkijalle henkilökohtaisesti (hakijan pankkitilille) maksettavia apurahoja. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että tutkija voi keskittyä päätoimisesti tutkimustyöhön. Säätiö toivoo, että sivutoimet jakautuisivat tasaisesti tutkimuskaudelle.

Vuodesta 2021 alkaen tutkimusapuraha voidaan hakijan pyynnöstä maksaa myös tutkimuslaitokselle maksettavaksi edelleen apurahansaajalle palkkana. Palkkana maksettavan rahoituksen saamisen edellytyksenä on vähintään 50%:n tutkimustyö ja apurahanhakijoilta edellytetään sairaalan puoltokirjettä.

Voinko hakea palaavan tutkijan apurahaa jälkikäteen?

Et voi. Haun alkaessa hakijan on vielä oltava ulkomailla.

Haen tutkimusryhmän perustajan apurahaa palkaksi 18 kuukauden projektille, josta ei tule muita kuluja. Laitanko vuosipalkan jokaisen vuoden kohdalle ilman sivukuluja, vai laitanko jo tähän kohtaan kaikki yliopiston ilmoittamat sivu- ynnä muut kulut kokonaissummana?

Kannattaa laittaa kaikki kulut, lisätiedoksi sivukulut.


Ohjeissa todetaan, että tutkimussuunnitelman pituus saa olla korkeintaan 10 sivua. Pitääkö julkaisuluettelon, ansioluettelon, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sisältyä näihin 10 sivuun?

Tutkimussuunnitelma saa olla korkeintaan 10 sivua. Liitteitä, kuten julkaisuluetteloa, ansioluetteloa, kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa ei lasketa mukaan tutkimussuunnitelman sivumäärään. Ne voi lisätä liitteinä. Jos tutkimussuunnitelma on englanniksi, siihen on hyvä laittaa lyhyt yhteenveto suomeksi. Hakemuksen kaikki liitteet saavat yhteensä olla enintään 20 sivua.


Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Tutkimusryhmän perustajan apurahasta voidaan maksaa palkkaa myös hankkeessa olevalle muulle tutkijalle tutkijan esityksestä. Tutkimusjohtaja ei ole uransa alkuvaiheessa ja hänen päätoimensa on tutkimuksen parissa – ei kliinisessä työssä. Onko tällä merkitystä, jos apurahaa hakee muun tutkimushenkilökunnan palkkaamista varten?

Ehtona tutkimusryhmän perustajan apurahan saamiselle on se, että hakija on puolet vuodesta säätiön apurahan turvin päätoimisessa tutkijan työssä (yhtensä 18 kuukautta kolmen vuoden aikana). Pelkästään toisen/toisten työntekijöiden palkkaamiseen tämä apuraha ei sovellu, koska tämä apurahatyyppi on tarkoitettu hakijalle tutkimusjaksosta eli virkavapaasta johtuvan palkanmenetyksen korvaamiseen. Jos palkan korvaamisen jälkeen jää vielä rahaa, sitä voidaan käyttää muihin kuluihin tai toisen henkilön palkkakuluihin.

Milloin rahat tarkalleen maksetaan?

Maksupäivä on se päivä, jolloin säätiö maksaa suorituksen apurahansaajan ilmoittamalle tilille.

Lääketieteen Säätiön apurahojen ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on apurahan hakuvuotta seuraavan vuoden tammikuu. Osan kannustusapurahoista myöntää Duodecim, jonka apurahat maksetaan jo hakuvuonna, marraskuussa.

Entä jos tutkimus keskeytyy?

Tilannetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tutkimuksen keskeytyessä pyydetään selvitys siitä, mihin apuraha on käytetty ja mitä sillä on saatu aikaan.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen