Lahjoittajarekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 10 § ja 24 §

TIETOSUOJA

Säätiön lahjoittajarekisterissä käsitellään nykyisten ja entisten yksityislahjoittajien ja lahjoittajaorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Tehdessään säätiölle lahjoituksen lahjoittaja luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Säätiöllä on lain mukaan velvollisuus tunnistaa lahjoituksen tekijä.

Rekisterin käyttötarkoitus on lahjoittajatoiminnan toteuttaminen, lahjoittajien tietojen oikea ja ajantasoinen hallinto sekä lahjoittajarekisterin ylläpito ja kehittäminen. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys lahjoittajasuhteen hoitamiseksi. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde eli asiakkuus, joka astuu voimaan lahjoituksen tekemisestä joko puhelimen-, tekstiviestin, tilisiirron- tai verkon kautta tai varainhankinnallisen tuotteen lunastamisesta/ostosta. Tietojen käsittelyperuste on sopimussuhde, oikeutettu etu, kirjanpitolain velvoitteiden täyttäminen sekä rahankeräyslain tilivelvollisuuden täyttäminen

Jokaisella 
lahjoittajalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus 
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt
 osoitetaan kirjallisesti säätiön asiamiehelle.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lääketieteen Säätiö sr
Y-tunnus 0221106-3
Yhteystiedot

Kalevankatu 11
00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jouni Lounasmaa, asiamies
Suomen Lääketieteen Säätiö sr
Kalevankatu 11
00100 Helsinki
050 371 9590, info@laaketieteensaatio.fi

3. Rekisterin nimi

Lääketieteen Säätiön lahjoittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Lahjoittajan tunnistaminen
 • Lahjoittajaviestintä lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta
 • Lahjoittamiseen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoito, analysointi ja kehittäminen, tilastointi, segmentointi ja profilointi.
 • Lahjoittajan tietojen ja yhteydenottohistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen lahjoittajille sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
 • Markkinointi ja etämyynti, kuten suoramarkkinointi, digimarkkinointi, tuotemarkkinointi, lahjoituspyynnöt ja tapahtumakutsut. Markkina- tai mielipidetutkimukset.

5. Rekisteröidyt

 • Kuukausilahjoittajat
 • Kertalahjoittajat
 • Testamenttilupauksen antaneet

6. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Syntymäaika
 • Kieli
 • Henkilötunnus
 • Asiakasnumero

Lahjoittamiseen liittyvät tiedot

 • Lahjoituskohteet, – määrät ja päivämäärät
 • Profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Kampanja- ja yhteydenottotiedot

Palvelujen käyttötiedot

 • Luvat ja suostumukset
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
 • Lahjoittajien ryhmittelytiedot sekä muut analytiikka tiedot
 • Asiakaspalaute
 • Rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • Suoramarkkinointivalinnat
 • Rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot
 • Maksutapahtumat ja maksunvälitystiedot

Säätiö säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto

Tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän suostumuksella verkkopalve-lun kautta, asiakaspalvelun yhteydessä, sähköpostilla, lahjoituksen yhteydessä ja tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä. Lahjoittajatiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii aktiivisena lahjoittajana. Säätiö voi jatkaa viestintäänsä lahjoittajalle 24 kk siitä kun lahjoittaja on päättänyt jatkuvan lahjoituksen. Lahjoituksen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään seitsemän (7) vuoden ajan viimeisestä lahjoituksesta. Tämä perustuu kirjanpitolain edellyttämään lahjoitustietojen säilytysajalle. Poistamme tarpeettomat tiedot kuuden (6) kuukauden välein.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta henkilötietojakolmansille osapuolille näiden omiin markki-nointitarkoituksiin. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, ja markkina- sekä mielipidetutkimukset. Säätiö voi jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppa-neille, joiden kanssa yhdessä hallinnoimme ja toteutamme projekteja. Säätiöllä on tarvittavat sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia, jotka toimivat käsittelijöinä meidän lukuumme: Tietopiiri Oy.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Järjestelmien sisäänpääsy edellyttää henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmät ovat myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
 • Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ainoastaan ne rekisterinpitäjän työntekijät, jotka ovat oikeutettu hallinnoimaan tietoja.
 • Henkilörekisterit sijaitsevat konesalin palvelimilla, jonne asiattomilta on pääsy estetty ja verkkoyhteydet sovelluksiin toimivat suojattuna yhteytenä.
 • Paperiset henkilötiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastus-pyyntö osoitetaan Säätiölle ja lähetetetään kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.

12. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan Säätiölle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

13. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Emme koskaan luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan Säätiölle ja
lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

SLS_rekisteriseloste_lahjoittajat_2022

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen