Tietosuojaseloste

Lähettäessään apurahahakemuksen hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään apurahahakemusten 
ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn. Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä 
myönnettyjen apurahojen maksatukseen ja tutkimuksen tai hankkeen edistymiseen ja loppuraporttiin 
liittyvät tiedot. Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista apurahoista luovutetaan verohallinnolle ja 
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

Myönnettyjen apurahojen saajat ja määrät sekä mahdollisesti myös 
tutkimuksen/hankeen tiivistelmät julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

Jokaisella 
hakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus 
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä 
henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään 
tieteelliseen tutkimustarkoitukseen ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin.

Asiaa koskevat pyynnöt
 osoitetaan kirjallisesti säätiön asiamiehelle.

Liitteenä Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisteriseloste