Säännöt

Sääntömuutos rekisteröity 1.10.2016

1 § Säätiön nimi on Suomen Lääketieteen Säätiö sr. Englanniksi säätiön nimi on The Finnish Medical Foundation sr ja ruotsiksi Medicinska Stiftelsen i Finland sr.

Säätiö voi toiminnassaan käyttää nimen ohella toissijaisena tunnuksena Lääketieteen Säätiötä.

Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea maamme lääketieteellistä tutkimustyötä ja koulutusta.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

– jakaa apurahoja ja palkintoja

– harjoittaa julkaisu-, viestintä- ja koulutustoimintaa

– perustaa ja ylläpitää tarpeelliseksi katsomiansa laitoksia

– muillakin laillisilla tavoilla toteuttaa tarkoitustaan.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan taikka muiden yhteisöjen tai säätiöiden kautta.

Säätiö voi tuottaa säätiölain 1 luvun 9 §:ssä säädetyllä tavalla toimintamuotojensa mukaisesti etua Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:lle.

4 § Säätiön hallintoelimet ovat neuvottelukunta ja hallitus.

5 § Säätiön neuvottelukuntaan kuuluu kaksitoista (12) jäsentä, joista kahdeksan (8) on oltava Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n jäseniä ja neljän (4) muita jäseniä.

Neuvottelukunnan jäsenet valitsee Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n valtuuskunta. Ellei mainittu seura nimeä jäseniä erovuoroisten tilalle tai uutta jäsentä kesken toimikauden eronneen tai kelpoisuutensa menettäneen jäsenen tilalle, täydentää neuvottelukunta itseään.

Neuvottelukunnan jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Jos joku eroaa neuvottelukunnasta kesken kauden, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäsenen loppukaudeksi.

Neuvottelukunnan jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Sama henkilö voidaan valita neuvottelukuntaan enintään kaksi kertaa peräkkäin. Siirryttäessä uusiin sääntöihin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n valtuuskunta päättää neuvottelukunnan jäsenten toimikausien määräytymisestä siten, että vuosittain neljä jäsentä on erovuorossa.

Neuvottelukunta tukee säätiön toimintaa ja omalta osaltaan edistää säätiön tarkoituksen toteutumista. Neuvottelukunta voi antaa lausuntoja ja suosituksia säätiön hallitukselle säätiön tarkoitukseen liittyvistä kysymyksissä.

Neuvottelukunta kokoontuu:

1) kevätkokoukseen huhti-toukokuussa, jolloin:

  1. a) todetaan neuvottelukunnan kokoonpano,
  2. b) käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
  3. c) neuvottelukunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
  4. d) valitaan tilintarkastaja,
  5. e) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

2) syyskokoukseen viimeistään joulukuussa, jolloin:

  1. a) käsitellään apurahojen ja palkintojen jaon yleiset suuntaviivat ja jaettavan rahamäärän suuruus,
  2. b) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  3. c) käsitellään neuvottelukunnan, hallituksen ja muiden elinten jäsenille maksettavat palkkiot
  4. d) valitaan tarvittaessa seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä vuosittain hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kaksi kertaa peräkkäin,
  5. e) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

3) muulloinkin, kun neuvottelukunnan puheenjohtaja tai vähintään kuusi (6) neuvottelukunnan jäsentä taikka hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Neuvottelukunnan jäsenille kokouskutsut on lähetettävä kirjallisina tai sähköisesti vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä on läsnä. Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut enemmän kuin puolet paikalla olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

6 § Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää hallitus. Hallitukseen kuuluu kuusi (6) neuvottelukunnan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista vähintään kolmen (3) on oltava Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n jäseniä. Siirryttäessä uusiin sääntöihin neuvottelukunta päättää hallituksen jäsenten toimikausien määräytymisestä siten, että vuosittain kaksi jäsentä on erovuorossa. Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsu on lähetettävä asianomaisille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa johtaa säätiön toimintaa, valvoa säätiön omaisuuden hankintaa ja hoitoa, päättää tärkeistä taloudellisista kysymyksistä, päättää säätiön tarvitsemien toimihenkilöiden työhön ottamisesta ja vapauttamisesta sekä heidän palkoistaan. Hallitus voi perustaa asioita valmistelevia työryhmiä tai toimikuntia erityistehtäviä varten.

7 § Säätiöllä on asiamies, joka hoitaa säätiön käytännön asioita.

8 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen oikeuttaman jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai muun nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yksin tai kaksi yhdessä.

9 § Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:lle.

10 § Säätiön sääntöjen muuttamiseen ja säätiön purkamiseen vaaditaan, että ehdotusta on kannattanut vähintään 3/4 hallituksen jäsenistä.

Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutokselle saadaan neuvottelukunnan suostumus. Ehdotusta on neuvottelukunnassa kannatettava vähintään 3/4 läsnäolevista neuvottelukunnan jäsenistä. Jos käsiteltävänä on sääntöjen muuttamista koskeva asia, neuvottelukunnan kokouskutsussa on mainittava tästä.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen